fredag 1. oktober 2010

Hvorfor er det viktig og bygge Biobrenselanlegg i Gjøvik så fort som mulig

Kaffe bål er også Klimanøytralt.
Siden 1960 har utslippene av co² blitt tredoblet gjennom bruk av fossilt brennstoff.  Konsentrasjonen av co² i atmosfæren var i førindustriell tid på under 300 ppm.(parts per million) i 2oo7 var den steget til 382 ppm. Og middeltemperaturen har steget med 0,75 grader. Om vi ikke reduserer utslippene av fossil energi men fortsetter som vi har gjort vil vi innen 2100 i følge FN’s klimapanel få en konsentrasjon på mellom 540 og 970 ppm. Denne utviklingen vil kunne gi en temperatur økning på 5 til 6 grader.

Dette vil selv med en lavere temperaturøkning ha store konsekvenser for verdens befolkning. Milliarder av mennesker vil bli tvunget til å flytte på grunn av flom, tørke og høyere vann nivå. Det vil føre til at store jordbruksarealer vil bli borte.  Samtidig vil vi oppleve mere ekstremvær og flere naturkatastrofer. Utviklingen vil skje raskere en at naturen vil klare å tilpasse seg, og mye av dagens biologiske mangfold vil forsvinne.

FN’s klimapanel har vurdert det som avgjørende at vi begrenser global oppvarming til 2 grader. Dette vil tilsvare en co² konsentrasjon i atmosfæren på ikke mer en 450 ppm. Blir den høyere er det fare for at den er selvforsterkende. Utviklingen vil bli umulig å stoppe. For å nå dette målet tror FN’s klimapanel at dagens økning må snus til reduksjon innen 2015 og reduseres med opp til 85 % innen 2050

Gevinsten ved å bygge biobrensel anlegg i Gjøvik i forhold til co²-regnskapet er det trevirket som tas ut fra skogen og brennes i et forbrenningsanlegg, vil substituerer bruk av olje(fossil energi).  I Gjøvik vil det være mulig å fase ut ca. 40 til 50 store oljekjeler i sentrum, etter vert vil det også bli mulig for vanlige husstander og koble seg på et slikt anlegg og gevinsten vil bli større.

Skog er co² nøytral. Når vi avvirker skog frigjøres co². Etter vært som tiden går, med god skogskjøtsel vil skogen bygge seg opp igjen til samme nivå som før hogst. En skog består av en rekke bestand på forskjellige alderstrinn. Summen av bundet co² over tid og areal vil være konstant.

Vi står ovenfor et globalt problem som vi i den vestlige verden må ta vår del av ansvaret for. For å kunne klare å oppnå FN’s klimamål bør vi i Gjøvik ta vår del av ansvaret ved å tenke globalt og handle lokalt. Ved å utnytte den fornybare energien som ligger oss rett utenfor stuedøra vår, SKOGEN.

1 kommentar:

  1. Som vanlig er det de som er motstandere mot nye ting som roper høyest, og i stedet for å undersøke hvordan det er andre steder, går de i skyttergravene! Ved Hamar har de et bioabrenselnlegg like ved en barnehage, og der var det også motstand på forhånd. Nå ser de at det går helt greit, og det aller meste av røyken fra slike anlegg er jo vanndamp som blir borte i lufta etter noen få meter. Moderne biobrenselanlegg forbrenner flisa mer fullstendig enn hva vi greier med ved i vanlige ovner, og CO2 fra biologisk materiale er jo en del av det naturlige kretsløpet, i motsetning til CO2 fra olje, gass og kull! Hadde jeg bodd i Gjøvik sentrum ville jeg vært mer bekymret for bileksosen og røyken fra oljefyrte anlegg enn røyk fra et biobrenselanlegg!

    SvarSlett