tirsdag 22. mars 2011

Jenter i Skogbruket

STAMMESPRÅK-ordliste liste fra Jenter i Skogbruket JIS
Aptering = kappe en stokk i lengder som gjør at man får mest mulig penger igjen for den. 
Avvirkning = Hogst av tømmer.
Bestand = Ensartet skogsområde (minst 2 dekar) som får lik behandling
Biobrensel = Organisk materiale (plantemateriale og dyrerester) som kan brennes.
Bonitet = hvor fort vokser trærne? 14 er dårlig, 23 er bra. G betyr gran, F betyr furu.
Brysthøyde = 1,3 m over bakken på et tre.
Drift = En organisert tømmerhogst i et avgrensa område.
Elg = Stort dyr som jegere liker men som ødelegger foryngelsen (se dette).
Entreprenør = Fører av en skogsmaskin (lassbærer, hogstmaskin…)
Foryngelse = å få det til å vokse ny skog der man har hogd. Planting, såing eller ”naturlig 
foryngelse” (la trærne gjøre det sjøl)
Fylkesskogmester = Ansatt hos Fylkesmannen som utfører Landbruksdepartementets 
Kuulllttttt!
skogpolitikk på fylkesplan.
GROT = Grein, rot og topp. Har hittil blitt lagt igjen i skauen, nå blir mer og mer tatt ut til 
biobrensel.
Hogstklasse = hvor ”gammel” er skogen?
I – snau hogstflate
II – nettopp planta, opp til ungskog (baby til fjortis)
III – yngre produksjonsskog (ungdom)
IV – eldre produksjonsskog (voksne)
V – hogstmoden skog (på gamlehjemmet)
Kaffelars = Uunnværlig tilbehør til enhver aktivitet i skogen.
Karsk = Nødvendig tilbehør til enhver aktivitet i skogen i Trøndelag. Går også under 
definisjonen energidrikk for skogsarbeidere.
Lunne = En haug med hogd tømmer, sortert etter hva det skal brukes til.
Lunneplass = Velteplass = Leggeplass = En plass
Markberedning = Å ruske opp i skogbunnen for å gjøre det lettere for nye planter å komme i 
gang.
MiS = Miljøkartlegging i skog. Kartlegging av biologiske verdier.
MIS-figur = Et biologisk viktig område (død ved, rik bakke), minimum 2 mål. 
Proveniens = hvor er treet tilpassa å vokse? Sør/nord, høyt til fjells/i lavlandet 
Skogbruksleder = Ansatt i et skogeierandelslag som kan hjelpe skogeieren med å organisere 
tiltak i skogen.
Skogbrukssjef/rådgiver/fagansvarlig skog = Kommunalt ansatt som forvalter lovverk som 
har å gjøre med skogbruket.
Skogfond = En del av pengene man får for tømmeret må settes av i dette fondet. Pengene 
kan bare brukes til gitte tiltak i skogen (foryngelse og skogkultur).
Skur = Sagtømmer = Tømmer som skal brukes til å produsere trelast (planker, bord og 
listverk)
Slip = Massevirke = Tømmer som skal brukes til papir- eller celluloseproduksjon
Stammespråk = Språk som ”alle innafor” skjønner, som ingen ”utafor” skjønner. Gjør det 
vanskelig for nye å komme ”innafor”.
Tissepause = Komplisert øvelse for jenter i skogen.
Tynning = Å gi trærne du vil satse på plass til å gro, i skog som er så stor at det du tar ut kan 
selges som tømmer.
Ungskogpleie = Å gi trærne du vil satse på plass til å gro, i ungskog – det som tas ut kan ikke 
selges som tømmer.


Dette er hentet fra Jenter i Skogbruket.
Le mer på Jenter i Skogbruket JIS

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar