fredag 2. september 2011

Investering til 650 mil.


Biobrensel  = Skog og klima

At Eidsiva har vedtatt å investere 650 mil. i et av de største biobrenselanlegg i Norge.  Det gledelige er at dette skal skje i Gjøvik og vil bidra til at Gjøvik raskt vil gå mot en CO2 nøytral kommune og bli en mere miljøvelig by. Utslippene vil bli redusert med ca. 30%.
Hvordan er det mulig at det å brenne tre er miljøvennlig?
En Visjon
-Skog som vokser fanger CO2 fra atmosfæren og omgjør denne gassen til karbon (C) i fast og ufarlig form (Fotosyntesen). Dette betyr at jo mer skog som vokser, jo mer renses lufta.
- Når skogen er utvokst vil den dø og deretter begynne å råte. Ved råtning vil karbonet i fast og ufarlig form igjen bli omgjort til CO2 som slippes ut i atmosfæren. Det er derfor viktig å ta vare på skogen før den råtner. Dette gjør vi best ved å hogge den, lage trematerialer og deretter bygge trehus. På denne måten flytter vi karbonlagret fra skogen og inn i husene. Et trehus kan fungere som karbonlager i flere hundre år. Ved å bruke mer trematerialer vil vi også kunne erstatte klimaskadlige materialer som betong, glass og aluminium. Dette fordi produksjonen av slike materialer medfører enorme CO2-utslipp. Økt bruk av tre ved husbygging har derfor to fordeler: 1)Fungerer som karbonlager og 2) forhindrer store utslipp ved produksjon av f.eks. betong.
- Det er bare deler av et tre det går an å lage trematerialer av. De øvrige delene kan vi derimot bruke som brensel (biobrensel/bioenergi). Når vi bruker såkalt biobrensel til oppvarming kan vi reduserer strømforbruket. Jo mer bioenergi vi bruker jo mer strøm får vi tilgode. Vi kan derfor redusere strømproduksjonen i Europa som skjer i store kullkraftverk. Kullkraftverk slipper ut enorme mengder CO2.
Derfor er bruk av trevirke – et viktig verktøy i arbeidet med å bremse klodens negative klimautvikling.

I tillegg til satsingen til Eidsiva på 650 mil, som vil ha ringvirkninger i seg selv, vil et biobrenselanlegg i Gjøvik sikre avsetningen på biobrensel fra skog i Gjøvikregionen. Dette vil sikre avsetningen fra skog og styrke næringsgrunnlag for den lokale Skogbruker/Bønder på sikt.

Konklusjon:
- Plant tre ! - Bygg i tre !  -Fyr med tre !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar