torsdag 29. desember 2011

Frokostbord med folkejuss


Ved frokost bordet i dag diskuterte vi Juryordningen i det Norske rettssystemet. dette gjorde meg inspirert i å publisere noe jeg skrev om dette i 2009. Da diskusjonen var på det heteste i norske medier og politiske partiene. 

Juryordningen er viktig å beholde for å sikre folkestyre og de idealer som arbeidsfolk og sosialdemokrater skal kjempe for å holde i hevd. Det bør i større grad diskuteres om ordningen kan forbedres enn å avskaffe ordningen.     

Det har alltid vært viktig at ”man skal dømmes av sine likemenn”. Dette har vært prinsippet for norsk rettspleie siden innføringen av straffeprosessloven i 1887. Man skal ikke dømmes kun ut fra nedskrevne lover, men også dømmes etter uskrevne lover og regler, sunn fornuft og verdier.
  
Det er mange positive sider ved juryordningen. Jeg er for at man ikke skal dømmes bare av en  ”jusselite”, juryen er den sterkeste garantien for rettssikkerhet i samfunnet vårt. Juryen er en kontrast til de lærde i jussen. Man skal dømmes av sine egne. På denne måten har juryen alltid stått i sterk kontrast til de lærde embetsmennene i rettssystemet og jeg tror en vanlig borger har minst like godt grunnlag til å vurdere skyldspørsmål i straffesaker.

Det er to viktige grunner for å ønske lekfolks deltakelse som meddommere eller jurymedlemmer i straffesaker. Den ene grunnen, er at folkemengden er like viktig å følge for å få folk domfelt, som at borgerne kun skal dømmes i samsvar med lov og med de bevis som er ført. Den andre grunnen, og muligens den viktigste, er at lekfolket skal utgjøre en rettssikkerhetsgaranti for dem som blir tiltalt.

Det er for enkelt av å gå vekk fra demokratiske rettsprinsipper og overlate makt til advokatstanden bare på grunn av at noen mener at institusjonen ikke ser ut til å fungere som den burde. Da bør institusjonen reformeres i stede for å fjernes. Det er viktig å påpeke at å dømmes av likemenn går mer enn 120 års tid tilbake, og fortsatt er verdt å kjempe for.

Sannhet og rettferdighet er for viktige til å overlates til politikere og jurister alene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar