onsdag 25. april 2012

Skogen har stor plass i Klimameldingen


Onsdag 25.04.2012 la Regjeringen fram den etterlengtede stortingsmeldingen om klimapolitikken. I meldinga fra regjeringen får skogen en viktig plass. Det at flere statsråder står og snakker om skog som en av de viktigste virkemidlene i klimapolitikken er som musikk i for en som jobber med dette. Jeg gratulerer Lars Peder Brekk med hans arbeid med å få skogen inn i på sin rettmessige plass i norsk klimapolitikk.

Det kom fram under framleggelsen av klimameldingen i dag at regjeringen vil opprettholde eller øke karbonlagret i skog gjennom aktiv og bærekraftig skogpolitikk. Dette vil de gjøre gjennom økt plantetetthet, skogplanteforedling og gjennomføre forbud mot hogst av ungskog. Regjeringen vil også legge fram en strategi for økt skogplanting.

Med rådene som er gitt fra FNs klimapanel vil Regjeringen følge ved å føre en aktiv og bærekraftig skogforvaltning. I Klimameldingen presenterer de flere tiltak som skal bidra til dette:

  •  Skogarealet skal økes, gjennom tilplanting av skog på nye områder. Det skal samtidig utvikles miljøkriterier for dette. Det er også et mål å redusere avskogingen i Norge  knyttet til omdisponeringer av større skogarealer til for eksempel alpinanlegg og veier. 
  •  Karbonlagret i skog skal økes, gjennom en aktiv og bærekraftig skogpolitikk som blant annet inkluderer styrket innsats innen økt plantetetthet, skogplanteforedling og innføring av forbud mot hogst av ungskog, samt styrke skogvernet. 
  •  Bidra til økt karbonopptak gjennom gjødsling av den egnede skogen. Også på dette området skal det utvikles miljøkriterier. 
  • Utrede en ordning om frivillige miljøtiltak i skog. Blant annet skal muligheten for å lage samarbeidsavtaler med grunneiere om etablering av klimaskoger utredes.
  • Bedre incentiver for uttak av råstoff til bioenergi. Det skal legges mer vekt på å ta ut mer hogstavfall som topper og greiner (GROT).
  •  Sikre mer beviste valg av klimavennlige konstruksjonsmaterialer i byggesektoren, for eksempel trematerialer som kan gi mindre klimautslipp i en livsløpssammenheng, enn andre tradisjonelle materialer.
Også i OA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar