onsdag 25. september 2013

Jakta har starta i Baklia Jaktlag

Baklia Jaktlag
Baklia Jaktlag er jaktlaget til min bror Fritjof med fam, nå er de ute med egen hjemeside. På denne siden er det mulig å følge med på hva som skjer i jakta. De sier selv at de skal legge ut bilder og film.
Barn planter skog over hele verden også på Biri


På verdens fredsdag 21. september plantet skoleklasser mange steder i landet trær for fred og en bærekraftig fremtid. På Biri plantet Moelv Ungdomsskole 10 trinn, en rogn for fred den 20 september. Med dette markerte vi fred sammen med barn i 150 land over hele verden.

Treplanting symboliserer håp og videreføring av liv. Samtidig som skogen kan bidra til å løse vårt behov for energi og samtidig bidra til å løse våre store klimautfordringer i verden. Trærne kan ses på som jordens lunger, og ved å øke antallet vil vi hjelpe hele verden.

torsdag 19. september 2013

Skog og klimadager i Biri planteskole for 10 trinn Ringsaker og Gjøvik


Skogselskapene i Oppland og Hedmark arrangerer skog og klimadager for 10 trinn i grunnskolen.  I løpet av en dag har de forskjellige oppgaver de skal løse. Volum, transport, energi, karbonetskredløp, skogsti, hvordan virker en biokjele osv. Alt dette foregår i Biri Planteskole.  
Det er i alt ca. 1000 elever som deltar. 

Oversikt over dager de enkelte skolene deltar:
Uke 37       
Mandag 9.9; Vardal 
Tirsdag 10.9; Vardal
Onsdag 11.9; Kopperud 

Uker 38
Mandag 16.9; Brumunddal
Tirsdag 17.9; Brumunddal
Onsdag 18.9; Moelv 
Torsdag 19.9; Moelv                                                                            
Fredag 20.9; Brøttum

Uke 39
Mandag 23.9; Snertingdal
Tirsdag 24.9; Biri
Onsdag 25.9; Bjørnsveen
Torsdag 26.9; Bjørnsveen
Fredag 27.9; Bjørnsveen

Uke 40     
Mandag 30.9; Furnes
Tirsdag 1.10; Nes 
Onsdag 2.10; Furnes                                                                   

fredag 13. september 2013

Det du ser er ikke alltid........?

 Noen Illusjoner.

Er de horisontale linjene pararrele.
Kan du telle de svarte prikkene

Er dette en spiral


torsdag 5. september 2013

Hva har Norge gjort for meg?

Bilde tatt i Etiopia, her har alle stemerett men
stemmer de feil blir de fengslet.

Spørsmålet er hva har Norge gjort for meg? Og hva kan jeg gjøre for Norge?
Vi bor i verdens beste demokrati! Blir jeg syk har jeg frie helsetjenester! Barna mine har gratis skole! Universitetsutdannelse kan alle velge! Jeg har retten til å si hva jeg mener! Jeg har rett til å velge selv! osv.
Alt dette er ingen selvfølge!
NÅ! Hva kan jeg gjøre for Norge?
Jo, gå og stemme!  Godt valg!

mandag 2. september 2013

Vårt grønne gull

Tore Hagebakken, Ola Gram Dæhlen, Dag Terje Andersen og
Arne Smedstuen

I dag har vi hatt besøk av Arbeiderpartiets skogmann, Stortingspresident Dag Terje Andersen i Biri planteskole. Her var det interessant meningsutveksling om skogpolitikk - mellom folk som virkelig kan skog.

Fra Arbeiderpartiets program om Skog:
Skogbruk
Skogbruket og hele skognæringen konkurrerer internasjonalt. Skog er vårt «grønne gull», og en miljøvennlig energikilde for framtida.

Arbeiderpartiet mener skognæringen må bli et nasjonalt strategisk satsingsområde for utvikling av helhetlige verdi- og næringskjeder i Norge. Alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri.

Skog dekker om lag 40 % av vårt land og utgjør en viktig del av vårt landskap. Skog- og treforedlingsnæringen sysselsetter 35.000 mennesker. Dersom vi øker avvirkningskvantumet innenfor bærekraftige rammer vil verdiskapingspotensialet kunne utgjøre et sted mellom 55 og 60 milliarder kroner.  For å oppnå dette potensialet er det viktig at man velger å satse langsiktig på skogens verdiskapingspotensial.

Utvikling av politikk og virkemidler rettet mot skogbruket må ha som overordnet mål å øke verdiskapingen i skogbruket og fremme videreutvikling av en mer robust trebasert industri.

Samtidig vil vi ivareta skogens viktige betydning som rekreasjonsområde for befolkningen og dens rolle når det gjelder biologisk mangfold og klima.

Skog er en fremtidsnæring. Den er en viktig råstoffkilde til bioenergi og vil kunne spille en viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Trefiber kan erstatte en rekke oljebaserte produkter og har en bred anvendelsesmulighet.

Den dagsaktuelle situasjonen for skog- og treforedlingsnæringen i Norge er svært utfordrende. Europeisk treforedlingsindustri har de senere årene vært preget av overkapasitet med påfølgende prispress, omstillinger og nedleggelser. Finanskrisa, lav vekst i Europa, og det at norsk produksjon i betydelig grad er innrettet mot avis og magasinpapir som erstattes av ny teknologi har gjort industrien her hjemme særlig sårbar for konjunktur- og strukturendringer. I tillegg rammes treforedlingsnæringen for fullt av det høye kostnadsnivået i Norge. Dette til tross så er kompetanse og utviklingsmiljøet innenfor mange produktområder helt i toppklasse.
Arbeiderpartiet vil sikre at Norge også i framtida skal ha en helhetlig verdi- og næringskjede basert på skog i Norge. Vi må satse på hele verdikjeden, fra skogkultivering til ferdig produkt. Dersom treforedlingsnæringen fortsetter sin negative utvikling kan hele den industrielle etterspørselen etter skogsvirke bli borte i store deler av landet.

Arbeiderpartiets 10 punkter for en sterk og konkurransedyktig skog-og trenæring:

1. Skognæringen må gjøres til et nasjonalt strategisk satsingsområde for utvikling av helhetlige verdi- og næringskjeder i Norge. Alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri.
2. Staten må bidra til utviklingen av et strategisk eierskap i en framtidsrettet norsk skogindustri, ved at mandatet til Investinor utvides slik at det kan investeres i lønnsom og framtidsrettet skog- og treforedlingsindustri. Investinor sikres tilstrekkelig investeringskapital, og midlene øremerkes en egen ramme til investeringer i skogindustrien. Investeringene skal være i tråd med normale krav til avkastning og innenfor statsstøtteregelverket.
3. Statsskog, som landets største skogeier, skal spille en aktiv og strategisk rolle i utviklingen av norsk skognæring.
4. Det må etableres et langsiktig trebasert program for forskning og utvikling for eksempel kalt SKOG21.
5. Staten må satse videre på klynger og inkubatorer, samt økt samarbeid og dialog mellom aktørene i næringen.
6. Staten må bidra til at det legges til rette for veiledning, motivasjon og samarbeidstiltak med formål å få skogeierne til å finne sammen til mer effektive samarbeidsformer.
7. Det må satses mer på å fjerne hindringer for utbygging av skogsbilveier for å øke tilgjengeligheten til skogen.
8. Det må utarbeides en nasjonal tømmertransportplan for å kartlegge hvilke investeringer som er nødvendig for å utbedre flaskehalsene slik at man kan få etablert en mest mulig effektiv tømmertransport.
9. Maksgrensene for tillat totalvekt for vogntog og tillat vogntoglengde må økes på vegstrekninger dette er mulig.
10.Sikre en helhetlig og aktiv skogforvaltning på alle nivå som underbygger at skog er en viktig fornybar ressurs som skal utnyttes gjennom aktiv bruk og økt avvirkning

Etter planteskolebesøket dro vi til skogs med Mjøsen Skog.