mandag 2. september 2013

Vårt grønne gull

Tore Hagebakken, Ola Gram Dæhlen, Dag Terje Andersen og
Arne Smedstuen

I dag har vi hatt besøk av Arbeiderpartiets skogmann, Stortingspresident Dag Terje Andersen i Biri planteskole. Her var det interessant meningsutveksling om skogpolitikk - mellom folk som virkelig kan skog.

Fra Arbeiderpartiets program om Skog:
Skogbruk
Skogbruket og hele skognæringen konkurrerer internasjonalt. Skog er vårt «grønne gull», og en miljøvennlig energikilde for framtida.

Arbeiderpartiet mener skognæringen må bli et nasjonalt strategisk satsingsområde for utvikling av helhetlige verdi- og næringskjeder i Norge. Alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for å bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri.

Skog dekker om lag 40 % av vårt land og utgjør en viktig del av vårt landskap. Skog- og treforedlingsnæringen sysselsetter 35.000 mennesker. Dersom vi øker avvirkningskvantumet innenfor bærekraftige rammer vil verdiskapingspotensialet kunne utgjøre et sted mellom 55 og 60 milliarder kroner.  For å oppnå dette potensialet er det viktig at man velger å satse langsiktig på skogens verdiskapingspotensial.

Utvikling av politikk og virkemidler rettet mot skogbruket må ha som overordnet mål å øke verdiskapingen i skogbruket og fremme videreutvikling av en mer robust trebasert industri.

Samtidig vil vi ivareta skogens viktige betydning som rekreasjonsområde for befolkningen og dens rolle når det gjelder biologisk mangfold og klima.

Skog er en fremtidsnæring. Den er en viktig råstoffkilde til bioenergi og vil kunne spille en viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Trefiber kan erstatte en rekke oljebaserte produkter og har en bred anvendelsesmulighet.

Den dagsaktuelle situasjonen for skog- og treforedlingsnæringen i Norge er svært utfordrende. Europeisk treforedlingsindustri har de senere årene vært preget av overkapasitet med påfølgende prispress, omstillinger og nedleggelser. Finanskrisa, lav vekst i Europa, og det at norsk produksjon i betydelig grad er innrettet mot avis og magasinpapir som erstattes av ny teknologi har gjort industrien her hjemme særlig sårbar for konjunktur- og strukturendringer. I tillegg rammes treforedlingsnæringen for fullt av det høye kostnadsnivået i Norge. Dette til tross så er kompetanse og utviklingsmiljøet innenfor mange produktområder helt i toppklasse.
Arbeiderpartiet vil sikre at Norge også i framtida skal ha en helhetlig verdi- og næringskjede basert på skog i Norge. Vi må satse på hele verdikjeden, fra skogkultivering til ferdig produkt. Dersom treforedlingsnæringen fortsetter sin negative utvikling kan hele den industrielle etterspørselen etter skogsvirke bli borte i store deler av landet.

Arbeiderpartiets 10 punkter for en sterk og konkurransedyktig skog-og trenæring:

1. Skognæringen må gjøres til et nasjonalt strategisk satsingsområde for utvikling av helhetlige verdi- og næringskjeder i Norge. Alle tilgjengelige virkemidler må tas i bruk for bidra til en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri.
2. Staten må bidra til utviklingen av et strategisk eierskap i en framtidsrettet norsk skogindustri, ved at mandatet til Investinor utvides slik at det kan investeres i lønnsom og framtidsrettet skog- og treforedlingsindustri. Investinor sikres tilstrekkelig investeringskapital, og midlene øremerkes en egen ramme til investeringer i skogindustrien. Investeringene skal være i tråd med normale krav til avkastning og innenfor statsstøtteregelverket.
3. Statsskog, som landets største skogeier, skal spille en aktiv og strategisk rolle i utviklingen av norsk skognæring.
4. Det må etableres et langsiktig trebasert program for forskning og utvikling for eksempel kalt SKOG21.
5. Staten må satse videre på klynger og inkubatorer, samt økt samarbeid og dialog mellom aktørene i næringen.
6. Staten må bidra til at det legges til rette for veiledning, motivasjon og samarbeidstiltak med formål å få skogeierne til å finne sammen til mer effektive samarbeidsformer.
7. Det må satses mer på å fjerne hindringer for utbygging av skogsbilveier for å øke tilgjengeligheten til skogen.
8. Det må utarbeides en nasjonal tømmertransportplan for å kartlegge hvilke investeringer som er nødvendig for å utbedre flaskehalsene slik at man kan få etablert en mest mulig effektiv tømmertransport.
9. Maksgrensene for tillat totalvekt for vogntog og tillat vogntoglengde må økes på vegstrekninger dette er mulig.
10.Sikre en helhetlig og aktiv skogforvaltning på alle nivå som underbygger at skog er en viktig fornybar ressurs som skal utnyttes gjennom aktiv bruk og økt avvirkning

Etter planteskolebesøket dro vi til skogs med Mjøsen Skog.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar