fredag 20. februar 2015

Etiopia har ambisjoner om å gjenskape skogen.Skog gir håp om en bedre fremtid
Skogressurser er blant de naturressursene som har størst betydelige sosialøkonomiske, kulturelle og økologiske. Skogen er viktige for å bevare jord og vann. Skogen er viktig for å beskytte vannkildene, mikroklima, i tillegg  binder skogen karbon fra atmosfæren og lagre dette.

Skogarealene utgjør i dag i underkant av 3% av landarealet i Etiopia. I 1975 utgjorde skogarealet ca.40% av landarealene. Utfordringen ligger i å endre produksjon i jordbruket, skaffe til veie bedre sorter korn og landbruksprodukter som produserer mere pr. arealenhet. Bedre utnyttelse av beite, ved og utvikle husdyra til å produsere melk og kjøtt, eks. «gjennomsnittlig melkeproduksjon i Etiopia pr. ku er 350 liter pr år mens i Norge er den på vel 10 000 liter pr år.»

Planter på vei ut til plantefeltene. 
Etiopia har startet et viktig arbeid med skogreising og har satt seg et mål om å skogreise 22 millioner hektar skog. Dette arbeidet krever en enorm innsats, det betyr at de bør plante ca. 3 milliarder trær som skal overlever hvert år de neste 10 åra.  For å sette dette i perspektiv har norske skogeiere plantet ca. 3 milliarder i løpet av de siste 60 år. Som har bidratt til at Norge har ca. 3 ganger så store skogresurser i dag en vi hadde for  100 år siden. 

Det er registrer ca. 1200 treslag i Etiopia, 400 av disse treslagene er det utarbeidet god dokumentasjon på. ca 100 arter av disse er rød listet, bare to av disse 100 artene har dokumentert god frøsetting. Dette viser at utviklingen er dramatisk.


Etiopia er et stort land på 1 104 300 km² og en befolkning på ca 94 millioner mennesker. De har store ambisjoner om å klare og takle klimautfordringen, de må starte på grasrota mobilisere folket, å for å klare dette, må kunnskapen og holdninger endres. Ny kunnskap må nå fram til jordbruker og skogbruker. 
Det finnes noen gamle skoger igjen. dette er 
fra Sebeta Sabu Natural Forest

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar